image
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > GDPR old

Informace pro zákazníka při přijetí osobních údajů

 

Naším cílem je poskytovat zákazníkům/klientům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití.

Z pohledu GDPR je naše sdružení „správcem osobních údajů“ a zákazníci/klienti „subjektem údajů“.

V rámci naší projektové činnosti zpracováváme osobní údaje a data pouze pro tyto účely :           

smlouvy o dílo, objednávky služeb, projektové dokumentace, fakturace, přehled zakázek, archivace projektů a souvisejících dokumentů.

Přijetím zakázky dává zákazník/klient souhlas s poskytnutím osobních údajů pro výše uvedené účely. Rovněž dává souhlas k poskytování osobních údajů dalším subjektům souvisejícím s vypracováním projektové dokumentace :

zhotovitelům jednotlivých částí projektu – spolupracovníkům i dalším subdodavatelům, dodavatelům jednotlivých systémů a materiálů, úřadům – dotčeným orgánům státní správy, správcům inženýrských sítí a zpracovateli účetnictví.

Zároveň spolupracovníci tj. zhotovitelé jednotlivých částí projektu i další subdodavatelé, dodavatelé jednotlivých systémů a materiálů dávají souhlas s poskytováním svých souvisejících osobních údajů zákazníkům/klientům.

Správce osobních údajů předloží subjektu údajů k podpisu souhlas se zpracováním osobních údajů v kombinaci se smlouvou/objednávkou služeb.

 

Nejčastější osobní údaje:

Jméno, adresa, trvalé bydliště, doručovací adresa, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo – soukromé i pracovní, IP adresa, identifikační číslo (IČ), DIČ, fotografické a video záznamy stavby + případně tyto osobní údaje i manžela/manželky resp. partnera/partnerky.

V případě zřizování plné moci k zastupování klienta ve vztahu k úřadům a správcům sítí pak i rodné číslo a číslo občanského průkazu.

Požádá-li subjekt údajů, bude mu umožněn přístup k  jeho osobním údajům a výkon práv v rozsahu dle Nařízení EU č.2016/679,čl. 15 - 21 Nařízení, tedy zejména právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku.

Více informací o právech zákazníka/subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. ( https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276 )